07132263210

درد و راه های شناسایی و درمان

این مقاله بصورت جامع و کامل به بررسی درد و راه های شناسایی و درمان پرداخته و در نشریه معتبر انجمن بین المللی مطالعات درد (IASP) منتشر شده است

درد چیست؟

محصولات مرتبط با این مقاله