اثرات بالینی عصاره گیاه عشقه

این مقاله بصورت سیستماتیک و جامع به مرور و بررسی اثرات بالینی عصاره گیاه عشقه بر عفونت های حاد بخش فوقانی دستگاه تنفس می پردازد.  

گیاه عشقه

محصولات مرتبط با این مقاله