07132263210

استراتژی های مبتنی بر غذا برای مدیریت افسردگی از منابع طب سنتی ایران

استراتژی های مبتنی بر غذا برای مدیریت افسردگی در منابع طب سنتی ایران شامل دو حالت پیشگیری و درمان است. بخش های درمانی تحت سه حالت غذایی منحصر به فرد ، مواد غذایی ترکیبی و قوانین تغذیه ای طبقه بندی شده اند.