07132263210

اثر ضد دردي عصاره هيدروالكلي

این مقاله به بررسي اثر ضد دردي عصاره هيدروالكلي برگ گياه عشقه در موش صحرايي نر می پردازد.

گیاه عشقه

محصولات مرتبط با این مقاله