07132263210

مجاری ادراری

دستگاه مجاری ادراری یکی از دستگاه‌های کالبد انسان است که برای دفع ادرار به کار می‌رود. این دستگاه از کلیه، میزنای، مثانه و پیشابراه تشکیل شده‌است. بخش انتهایی میزراه‌ها (مجاری ادرار) در جنس مذکر و مؤنث متفاوت می‌باشد.
ازجمله کارهای این دستگاه که میتوان اشاره نمود، دفع مواد زائد بدن، تنظیم آب بدن و تنظیم نمک بدن است.