07132263210

دستگاه عصبی مرکزی

فرآورده های دستگاه اعصاب مرکزی داروهایی هستند که به درمان مشکلات دستگاه اعصاب و هر چیزی که به سیستم مغزی مربوط است می پردازد. خواب آورها در کنار دسته داروهایی شامل مسکن ها و ضد دردها، داروهای ضد اضطراب، داروهای آرام بخش، داروهای تثبیت کننده خلق و خو، داروهای ضد صرع، داروهای اختلال بیش فعالی و نظایر آن جزو دسته داروهای دستگاه عصبی مرکزی است.
الف)آرام بخش و خواب آور
ب)مسکن و ضد درد
ج)ضد اعتیاد
د)بهبود دهنده عملکرد مغز