راهنمای مصرف دارو
 

راهنمای مصرف دارو

آکنیل  
آکنیل

سداسل  
سداسل

کامیلین  
کامیلین

کرم بالمرا  
کرم بالمرا

شربت آیورا  
شربت آیورا

کامیلین  
کامیلین

قرص جینکورا  
قرص جینکورا

قطره ریوکس  
قطره ریوکس

کامیلین  
کامیلین

لنیرا  
لنیرا

لیپوران  
لیپوران

آیورا  
آیورا

رمی کلد  
رمی کلد

منتورافورت  
منتورافورت

اکتی لایف  
اکتی لایف

دنتا فورت پلاس  
دنتا فورت پلاس

اهورا نی نی  
اهورا نی نی

گاستریرا  
گاستریرا

قطره منتورافورت  
قطره منتورافورت