07132263210

محتوای امگا 3 و امگا 6 غذاهای دارویی برای بیماران افسرده

با توجه به شیوع فزاینده افسردگی در جوامع مدرن و تأثیرات مثبت اسید چرب اشباع نشده امگا 3 این مطالعه با هدف بررسی اسیدهای چرب در افسردگی ، انجام شده است و محتوای امگا 6 مواد غذایی مختلف ، که توسط طب سنتی ایران تجویز شده یا ممنوع است.